Katecheza 1: Wprowadzenie

W dniu dzisiejszym podejmujemy program coniedzielnych katechez dla dorosłych.
Są one zaczerpnięte z materiałów przygotowanych przez Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Zamościu jako Katechezy przed Mszą świętą dla wszystkich wiernych na lata 2019/2022

1. WPROWADZENIE (2021-12-05)

Jest taki sakrament, w którym uczestniczymy przynajmniej raz w tygodniu, a niektórzy nawet częściej. Jest to oczywiście Msza święta, mająca też wiele innych nazw: Eucharystia, Najświętsza Ofiara, Łamanie Chleba czy Uczta Paschalna Nowego Przymierza. Przychodzimy na nią, bo taki mamy chrześcijański obowiązek, ale z pewnością także dlatego, że głęboko w sercu przeczuwamy, że jest to największy i najważniejszy spośród wszystkich sakramentów.
Jest to sakrament trudny, bo z jednej strony wierzymy, że właśnie tu możemy spotkać Boga, a z drugiej strony, tak często mamy wrażenie, że to spotkanie prawie nic nie wnosi w nasze życie i bywa, że nudzimy się lub po prostu opuszczamy Mszę świętą.
Dlaczego mamy tyle problemów z pójściem na Mszę, ze skupieniem się na Eucharystii, czy z regularnym przystępowaniem do komunii świętej?
Odpowiedź jest prosta. Msza święta jest największą tajemnicą naszej wiary. A skoro tak, nie dziwmy się że tak mało rozumiemy w czym uczestniczymy. Nie dziwmy się także, że o nasze pełne i skuteczne uczestnictwo w niej będzie toczyła się potężna duchowa walka. Zły duch zrobi wszystko, byśmy mając dostęp do największych skarbów Kościoła i świata, korzystali z nich jak najmniej.
Potwierdzają to słowa św. Teresy z Lisieux (czytaj: Lizje), która powiedziała:
„Gdyby ludzie znali wartość Eucharystii, służby porządkowe musiałyby kierować ruchem u wejścia do kościołów”.
Tę samą prawdę wypowiedział oficjalnie Kościół w Konstytucji o Liturgii gdy Mszę św. nazwał: „szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, i jednocześnie źródłem, z którego wypływa cała jego moc” (nr 10).
Czytamy tam również, że „każda celebracja liturgiczna jest czynnością w najwyższym stopniu świętą, której skuteczności z tego samego tytułu i w tym samym stopniu nie posiada żadna inna czynność Kościoła”. Słowa te oznaczają, że Msza św. jest największą, najważniejszą, najpiękniejszą i najskuteczniejszą modlitwą jaka tylko istnieje.
Eucharystia to największy skarb, jaki Bóg dał Kościołowi, bo jest to żywa obecność Boga pośród nas, ukrytego w Najświętszym Sakramencie.
Ten skarb nie jest bynajmniej tylko po to, byśmy o nim wiedzieli, lecz przede wszystkim, byśmy nim żyli i z jego bogactwa nauczyli się jak najwięcej korzystać. Dlatego Kościół w Polsce lata duszpasterskie 2019 do 2022 poświęcił właśnie Eucharystii jako sakramentowi, który daje życie. Taki tytuł nosi program duszpasterski, który będzie nas prowadził przez kolejne katechezy. Ufamy, że do tajemnicy Eucharystii pomogą nam zbliżyć się te katechezy, z których będziemy czerpali praktyczne wskazówki i odpowiedzi na pytania: czym jest Msza święta, jak się podczas niej modlić i co wnosi ona w nasze życie. Pierwsze katechezy będą poświęcone Mszy świętej jako tajemnicy naszej wiary.
Jak już wspomnieliśmy, Msza święta nosi wiele nazw, dlatego spróbujemy wyjaśnić, co oznacza każda z nich. Celem tych katechez nie będzie tylko to, abyśmy rozumieli więcej, lecz abyśmy przede wszystkim nauczyli się spotykać na Eucharystii żywego Boga.
Gdy poznamy już czym jest Msza święta od strony teologicznej, w kolejnych katechezach poznamy poszczególne części Mszy świętej i będziemy chcieli zrozumieć, co one oznaczają, jak skutecznie nimi się modlić i czego mają w nas dokonać. Przewodnikiem na tej drodze wiary będzie sam Duch Święty.
Katechizm Kościoła Katolickiego naucza, że jest On wychowawcą wiary Ludu Bożego i sprawcą cudownych dzieł Bożych, którymi są sakramenty Nowego Przymierza (KKK 1091).
Jeśli wydaje się nam, że to my chcemy poznać czym jest Eucharystia, to już teraz nabierzmy głębokiego przekonania, że tak naprawdę to samemu Bogu zależy na tym o wiele bardziej.
On przyszedł ogień rzucić na ziemię i bardzo pragnie, aby ten ogień, który płonie w Eucharystii, zapłonął również w naszych sercach. Niech modlitwa do Ducha Świętego towarzyszy nam przed każdą Mszą Świętą, abyśmy mogli doświadczyć w niej żywego Boga. Niech wspomaga nas również modlitwa Maryi – Niewiasty Eucharystii. Już za chwilę rozpocznie się Msza święta – sakrament, który jest największą tajemnicą naszej wiary. Spróbujmy przeżyć ją dzisiaj tak, jakby była to nasza pierwsza Msza święta w życiu.
Jedną z największych przeszkód w dobrym uczestnictwie jest rutyna. Spróbujmy skupić naszą uwagę na każdym słowie, znaku i czynności.
Niech pomocą będą nam słowa św. Faustyny:
„Dziś przygotowuję się na przyjście Króla. Cóż ja jestem, a cóż Ty, o Panie, Królu chwały – chwały nieśmiertelnej. O serce moje, czy ty zdajesz sobie z tego sprawę, kto dziś przychodzi do ciebie? – Tak, wiem o tym, ale dziwnie pojąć tego nie mogę.
O, ale gdyby to tylko król, ale to Król królów, Pan panujących. Przed Nim drży wszelka potęga i władza. On dziś przychodzi do mojego serca. Jednak słyszę, że się zbliża, wychodzę na Jego spotkanie i zapraszam.
Kiedy wszedł do mieszkania serca mego, dusza moja przejęła się tak wielkim uszanowaniem, że z przerażenia zemdlała, upadając do Jego stóp. Jezus podaje jej swą dłoń i pozwala łaskawie zasiąść obok siebie. – Uspokaja ją: Widzisz, opuściłem tron nieba, aby się z tobą połączyć. To, co widzisz, jest rąbek dopiero, a już dusza twoja omdlewa z miłości, lecz jak się serce twoje zdumieje, gdy Mnie ujrzysz w całej chwale! Lecz chcę ci powiedzieć, że to życie wiekuiste musi się już tu na ziemi zapoczątkować przez Komunię świętą. Każda Komunia święta czyni cię zdolniejszą do obcowania przez całą wieczność z Bogiem”. (Dz 1810).

Abyśmy mogli doświadczyć żywego Boga w Eucharystii pomódlmy się:
Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam zdolności i ochoty, aby ta Eucharystia była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.