Katecheza 33: Owoce Komunii świętej – tworzenie Kościoła

Ludzie spożywający Komunię świętą, pomimo że każda osoba fizycznie przyjmuje inną jej część, to jednak wszyscy przyjmują to samo Ciało Chrystusa, w całości. W ten sposób Chrystus łączy wszystkich wierzących w jedno Ciało, czyli Kościół.

Dzięki Eucharystii Kościół nie jest tylko jakimś zgromadzeniem wokół Chrystusa, lecz jest zjednoczony w Nim, w Jego Ciele. Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina, że każdy kto poprzez wiarę i nawrócenie odpowiada na Słowo Boże, zostaje ściśle zjednoczony z Chrystusem, stając się członkiem Jego Ciała. W sposób szczególny zjednoczenie to następuje poprzez chrzest, przez który jednoczymy się ze śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa. Ale zjednoczenie dokonuje się także przez uczestnictwo w sposób rzeczywisty w Ciele Pańskim w Eucharystii, przez którą wznosimy się do wspólnoty z Nim i nawzajem ze sobą (por. KKK 790).

Komunia odnawia, umacnia i pogłębia wszczepienie w Kościół, dokonane już w sakramencie chrztu. Przez chrzest zostaliśmy wezwani, by tworzyć jedno Ciało. Eucharystia urzeczywistnia to wezwanie:

„Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest udziałem we Krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w Ciele Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno Ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba” (1 Kor 10, 16-17).

W jednym ze swoich rozważań papieski kaznodzieja, o. Raniero Cantalamessa zwraca uwagę na fakt, że chrzest sprawia, iż Kościół rozrasta się ilościowo. Eucharystia natomiast sprawia jakościowy rozwój Kościoła, ponieważ upodabnia go do Chrystusa. Nawiązuje do jednej z przypowieści Jezusa, w której porównuje On Królestwo Boże do zaczynu, jaki pewna kobieta włożyła w trzy miary mąki (por. Mt 13, 33); również Eucharystia podobna jest do zaczynu; Jezus włożył ją w tę masę mąki, którą jest Kościół, aby sprawiała Jego rośniecie, aby Go przeniknęła i uczyniła „chlebem” na Jego wzór. Jeśli Kościół jest zaczynem świata, to Eucharystia jest zaczynem Kościoła. Eucharystia „buduje” Kościół, czyli przemienia Go w Chrystusa w różny sposób, w różnych momentach: poprzez konsekrację, poprzez komunię, poprzez kontemplację i poprzez naśladowanie.

 

Jan Paweł II bardzo mocno podkreślał jedność jako doświadczenie i owoc udziału w Eucharystii:

„Dar Chrystusa i Jego Ducha, który otrzymujemy w Komunii eucharystycznej, wypełnia z obfitością gorące pragnienia braterskiej jedności, jakie kryją się w sercach ludzkich, i jednocześnie wynosi doświadczenie braterstwa właściwego wspólnemu uczestnictwu w tym samym stole eucharystycznym na poziom daleko wyższy od zwyczajnego ludzkiego ucztowania. […] Jak pokazuje codzienne doświadczenie, początkom rozdziału między ludźmi, tak bardzo zakorzenionego w ludzkości z powodu grzechu, przeciwstawia się odradzająca jedność moc Ciała Chrystusowego. Eucharystia budując Kościół, właśnie dlatego tworzy komunię pomiędzy ludźmi” (EE 24).

Oznacza to, że karmiąc się Ciałem Chrystusa mamy być ludźmi, którzy zgodnie z wolą Boga są zaproszeni do budowania jedności w tych przestrzeniach, w których funkcjonujemy – w rodzinie, wspólnocie parafialnej, miejscu pracy oraz wśród przyjaciół. Przyjęcie Komunii świętej to początek dawania świadectwa prawdziwej chrześcijańskiej miłości, opartej na nieustannej postawie przebaczenia i otwartości również wobec swoich nieprzyjaciół.

 

Z Eucharystii wypływają bardzo konkretne konsekwencje społeczne. Jedność z Chrystusem tworzy nowe relacje międzyludzkie. Papież Benedykt VI w adhortacji apostolskiej Sacramentum Caritatis nawiązując do encykliki Deus caritas est pisze, że:

„zjednoczenie z Chrystusem jest jednocześnie zjednoczeniem z wszystkimi, którym On się daje. Nie mogę mieć Chrystusa tylko dla siebie; mogę do Niego należeć tylko w jedności z wszystkimi, którzy już stali się lub staną się Jego”.

Jesteś zaproszony dzisiaj do refleksji nad twoim miejscem w Kościele, rozumianym jako Ciało Chrystusa, z którym poprzez Najświętszy Sakrament się jednoczysz. Zastanów się, jak twoja postawa może wpływać na kondycję duchową pozostałych członków Kościoła. Czy jako jedna z nieodłącznych części Ciała Chrystusa jesteś tym, który wzmacnia Ciało, czy raczej zatruwa je od środka?

 

Prośmy w modlitwie do Ducha Świętego o dobre przeżycie Eucharystii i odwagę w budowaniu Kościoła rozumianego jako Ciało Chrystusa.

 


Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam zdolności i ochoty, aby ta Eucharystia była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.